This website features header photos showcasing artists and performances. Full photo descriptions are available on our Accessibility & Credits page.

Zellerbach Family Foundation

Print Page

External links should open in:

Expandable content should start:

Accessibility Notice

Programa para sa Mga Sining ng Komunidad

Ipinagdiriwang ng programang Community Arts (Mga Sining ng Komunidad) ang mayamang pagkakaiba-iba o diversity ng rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo sa umuusbong na mga artista at maliliit hanggang sa katamtaman ang laki ng organisasyon para sa sining at kultura, na nakikilahok at nagpapalahok sa kani-kanilang komunidad nang may kabuluhan at layunin. Sinusuportahan ng Community Arts ang paglikha ng gawain ng mga artista ng Bay Area at ang pagkakaroon ng akses sa sining ng mga komunidad na nasa Bay Area.

Taon-taon, nagkakaloob ang Community Arts ng humigit-kumulang sa $1M na grants (tulong-pinansiyal) sa indibidwal na artista at non-profit na organisasyon para sa sining at kultura sa Bay Area, at isinasagawa ito sa pamamagitan ng tuwing ikatlong buwan na proseso ng aplikasyon. Magbibigay ng grants na tig-$5,000, $10,000 at $15,000 na magagamit upang masuportahan ang mga proyekto o upang masuportahan ang pangkalahatang operasyon ng mga organisasyon.

Mga Petsa at Workshop para sa Pag-aapply

Matatagpuan ang mga petsa para sa pag-aapply at ang pagpaparehistro para sa workshop o palihan sa website.

Mga Gabay at Mga Katangian upang maging Kuwalipikado

Bukas ang programang Community Arts sa lahat ng humihiling ng grant na natutugunan ang mga sumusunod:

 • 501c3 na nonprofit na organisasyon o indibidwal na artista, organisayon, kolektibong pangkat, o grupo na may fiscal sponsor (tagapagtaguyod na NGO na katuwang sa proyekto)
 • Taunang badyet para sa mga operasyon na mas mababa sa $2,000,000
 • Matatagpuan sa Counties ng Alameda, Contra Costa at/o San Francisco Counties
 • Pangunahing mga disiplina: sayaw, musika, teatro, pampanitikang sining, sining biswal, pista ng komunidad
 • Bahagi ng disiplina o sub-disciplines: sining ng circus, tradisyunal na sining/sining bayan, performance art (sining ng pagganap), instalasyon, fiber art (sining ng tela o habi), craft (likhang kamay), iskultura, pagpipinta, potograpiya, puppet, spoken word (pasalitang pagtula), tula, musikal na teatro, multimedia performance (pagganap na nagsasama ng iba’t ibang anyo o pamamaraan), multidisciplinary (iba’t ibang disiplina), ilustrasyon, katha, non-fiction (hindi katha), pista, pistang pangkultura, iba pa
 • Hindi kasamang mga disiplina: pelikula, digital media, radyo, podcast, dyornalismo o pamamahayag, mga laro, AR/VR, hardware/software, video art
 • Posibleng makatanggap ang mga humihiling ng grant ng mahigit sa isang grant sa isang taon batay sa kalendaryo
 • Kailangang maisumite ng mga makakukuhang muli ng grant ang lahat ng kinakailangang pag-uulat

Bibigyan namin ng prayoridad ang mga humihiling ng grant na natutugunan ang isa o higit pa sa mga sumusunod na pamantayan:

 • Lilikha ng kathang-sining na para sa manonood/mambabasa/tagapakinig o para sa pagpapalahok sa komunidad
 • Makikipagkolaborasyon sa mga artistang nakatira sa Counties ng Alameda, Contra Costa at/o San Francisco Counties
 • Lilikha ng kathang-sining na mula, kasama, at para sa mga komunidad na may kasaysayan na kulang sa representasyon, o hindi naisasama
 • Makikipagkolaborasyon sa mga artista na kumakatawan sa gender parity (may proporsiyon na representasyon sa mga kasarian), pagkakaiba-iba o diversity batay sa lahi/etnisidad, edad o sosyo-ekonomikong katayuan, at/o pagkakaiba sa kakayahan sa kanilang trabaho
 • Mga artista o organisasyon sa sining sa Contra Costa County na kakaunti ang pondo

Mga hindi kasama: paglikha o pagbuo ng akda nang walang pampublikong presentasyon; mga aktibidad na isasagawa sa labas ng pinagtutuunang lugar ng programa; mga organisasyon na ang pangunahing pinagtutuonan ay pagsasanay o edukasyon; publikasyon o award sa industriya; retroactive (nagawa na ang likhang-sining) na pagpopondo; pagbabawas sa utang

Impormasyon ukol sa Aplikasyon

Para makapagsumite ng aplikasyon, pakisagutan ang form para sa aplikasyon, magbigay ng sample o halimbawa ng trabaho, at i-upload ang mga dokumentong nagbibigay-suporta. Kapag pinagsama-sama, bubuo ang tatlong elemento na ito ng kompletong aplikasyon.

Unang Bahagi: Mga Tanong sa Aplikasyon
 • Nag-aapply ka ba bilang indibidwal na artista o bilang organisasyon sa sining at kultura?
 • Nakatanggap na ba ang organisasyon/artists na ito ng pondo noon sa pamamagitan ng Community Arts?
 • Isa ka bang 501c3 o gumagamit ng fiscal sponsor?
  Deskripsiyon ng Naghaharap na Organisasyon/Impormasyon ukol sa Indibidwal na Artista
  • Magbigay ng maiksing deskripsiyon ng kasaysayan at misyon ng organisasyon o magkaloob ng pahayag ng indibidwal ukol sa sining. Ilarawan ang kasalukuyang mga aktibidad ng organisasyon o aktibidad ng indibidwal na artista, kasama na ang pampublikong mga presentasyon, artistikong pag-unlad, edukasyon, pakikilahok sa komunidad, at iba pang programa.
 • Titulo ng Proyekto
 • Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Proyekto
  • Magbigay ng 2-3 pangungusap na nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon (ano, sino-sino, saan, kailan) ng malapit nang isagawang proyekto
 • Deskripsiyon ng Proyketo
  • Ilarawan sa maikling pananalita ang proyekto at ang pampublikong pagtitipon (kung paano at bakit) na naglalarawan sa artistikong mga elemento ng proyekto at pampublikong pagtitipon, ang artistikong pamamaraan o estilong gagamitin sa proyekto, at ang kabuluhan, agad na pangangailangan, at pagiging napapanahon ng mungkahing gawain. Tukuyin sa maikling pananalita ang mga artistang kalahok sa proyektong ito at sa pampublikong pagtitipon, nang may kasamang maiiksing bayograpikal na impormasyon na nagsasaad kung tagarito sila sa Bay Area at kung bakit sila napili para sa pakikipagkolaborasyon sa proyektong ito.
 • Pangunahing Disiplina ng Proyekto
 • (Mga) Sub-discipline (Bahagi ng Disiplina ng Proyekto)
 • Kabuuang Badyet ng Proyekto
 • Taunang Badyet ng Organisasyon
 • Komunidad na Pinaglilingkuran
  • Ilarawan ang komunidad na pinaglilingkuran ng inyong organisasyon/proyektong ito at ng pampublikong pagtitipon at kung paano ninyo balak makipag-ugnay sa kanila. Ilarawan kung paano intensiyonal na nakikilahok ang inyong organisasyon/ang proyektong ito sa komunidad at nangungusap ukol sa kasaysayan, kultura, at kasalukuyang mga pangangailangan ng komunidad.
Bahagi 2: Mga Halimbawa ng Trabaho
 • Puwedeng magsumite ang mga humihingi ng grant ng hanggang sa tatlong minuto ng materyales para marebyu. Kailangang bago at makabuluhan ang mga halimbawa ng trabaho sa mungkahing proyekto o nagpapakita ng karaniwang mga katangian ng trabaho ng organisasyon.
 • Hanggang sa dalawang URL link ang magagamit para sa mga halimbawa ng video at audio na trabaho; kapalit nito, puwede ring mag-upload ng mga documentong JPG o PDF.
 • Gumamit ng mga tala sa halimbawa ng trabaho upang maisaad ang anumang password, instruksiyon para sa cues, o makabuluhang konteksto
Bahagi 3: Mga Pansuportang Dokumento
 • Taunang Badyet ng Organisasyon
 • Badyet ng Proyekto
 • Memorandum of Understanding (Kasunduan sa Pagitan ng mga Panig, MOU) - para lamang sa mga aplikasyong may fiscal sponsor
 • Gamitin ang mga tala ng badyet upang maipaliwanag ang anumang malalaking pagkakaiba mula sa isang taon tungo sa susunod na taon, malaking surplus o sobra sa badyet, o anumang iba pang may kabuluhan na konteksto
Kung Paano Mag-aapply
Magparehistro para Magamit ang Online na Sistema ng Grant

Mag-log on sa Fluxx, ang online na sistema ng grant, na nasa zellerbach.fluxx.io [hyperlink] para makapagparehistro at makakuha ng user ID at password, na ipadadala sa inyo sa pamamagitan ng email sa loob ng 2-3 araw ng trabaho. Tandaan ang inyong impormasyon sa pagla-log in at password - kakailanganin ninyo ito sa bawat pagkakataon na magla-log in kayo.

Kompletuhin at Isumite ang Inyong Aplikasyon

Mag-log in sa Fluxx at piliin ang aplikasyon na Community Arts na nasa ibaba ng homepage. Sagutan ang form para sa aplikasyon at i-upload ang kinakailangang mga halimbawa ng trabaho at mga dokumentong nagbibigay-suporta. Kailangang maisumite ang mga aplikasyon bago ang 5 p.m. sa huling araw ng pagsusumite.

Proseso ng Ebalwasyon

Ginagawan ng ebalwasyon ang mga aplikasyon ng mga kawani ng foundation para mapag-alaman kung kuwalipikado, nagbibigay naman ng mga rekomendasyon ang umiikot-ikot na lupon ng anim na artista sa Bay Area na kumakatawan sa maraming disiplina, heyograpikong lugar, estilong estetika, at pinagmulan. Ang mga panelist o miyembro ng lupon ay respetadong mga eksperto at tagagabay sa komunidad sa sining sa Bay Area.

Mga Pamantayan sa Ebalwasyon

Nakabatay ang ebalwasyon ng mga aplikasyon sa Community Arts sa apat na pamantayan, na may 1-2-7-10 na sistema ng pagraranggo. Binibigyan ng timbang (ayon sa nakasaad sa ibaba) ang bawat isa sa mga pamantayan, at nang mapagsama ang kabuuang marka o score na 100.

 • 30% - Kabuluhan at agad na pangangailangan ng organisasyon/proyekto - Gaano kalinaw na naipahayag ng humihingi ng grant ang pangangailangan para sa trabaho ng organisasyon sa sandaling ito? Bakit ginagawa ang trabahong ito, at bakit ngayon?
 • 30% - Artistikong kahusayan/kasiningan ng likha o craft - Sino ang gumagawa ng trabaho at ano ang antas ng kakayahan at kasiningan na naipakikita sa trabaho?
 • 30% - Komunidad na pinaglilingkuran - Gaano kalalim ang pagkakaugat ng humihingi ng grant sa gustong makalahok na komunidad, ano ang plano sa pag-abot sa pinagtutuunang komunidad, ano ang pangangailangan ng komunidad na pinaglilingkuran?
 • 10% - Kapasidad - Mayroon bang maaasahan na istrukturang pang-organisasyon ang humihingi ng grant o kumpirmadong plano para sa pagpapatupad ng proyekto; mayroon bang kapasidad ang mga kawani, kumpirmadong mga rekurso, at malinaw na layunin? Mayroon bang mga kinakailangang koneksiyon at suporta ng komunidad ang humihingi ng grant?
Notipikasyon

Magpapadala ng notipikasyon sa pamamagitan ng email matapos ang humigit-kumulang na tatlong buwan matapos maisumite ang aplikasyon.

Pagkakaroon ng Pamamaraan (Accessibility)

Bagamat may makukuhang nakasalin na materyales para sa pag-aapply, iyon lamang mga aplikasyon na nakasulat sa Ingles ang tatanggapin. Kung nahihirapan kayo sa pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng nakasulat na salita o sa wikang Ingles, o kung may iba pa kayong pangangailangan sa pagkuha ng materyales sa pag-aapply, pakikontak si margot.melcon@zff.org tungkol sa posible na alternatibong format o pamamaraan ng pag-aapply.

Pakisabi sa amin kung nakatulong ang mga nakasalin na materyales na ito o kung may maimumungkahi kayong pagpapahusay pa sa pamamagitan ng pag-eemail sa communityarts@zff.org.

Salamat po!